• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGSVOORWAARDEN
‘Kom Amsterdam’, gevestigd te Amsterdam (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33214263. BTW - nr.: NL 007487319 B01

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met ‘Kom Amsterdam’ en betrekking hebbende op de levering van zaken door ‘Kom Amsterdam’ aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: de“Koper”).
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door ‘Kom Amsterdam’ zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 - AANBIEDING
2.1 Elke aanbieding van ‘Kom Amsterdam’ is vrijblijvend.

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door ‘Kom Amsterdam’. ‘Kom Amsterdam’ is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.

ARTIKEL 4 - MEDEDELINGEN, GEGEVENS EN OPGAVEN
4.1 Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door ‘Kom Amsterdam’ gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor ‘Kom Amsterdam’ nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN
5.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele handelingkosten en afleveringkosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.
5.2 ‘Kom Amsterdam’ heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan wel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ‘Kom Amsterdam’.

ARTIKEL 6 - LEVERING - LEVERTIJD
6.1 De levertermijn is maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij ‘Kom Amsterdam’ heeft gedaan.
6.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. De Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. ‘Kom Amsterdam’ zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
6.3 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal ‘Kom Amsterdam’ zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangende zaak voor rekening van ‘Kom Amsterdam’.
6.4 ‘Kom Amsterdam’ is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.5 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van dertig (30) dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.
6.6 In geval ‘Kom Amsterdam’ in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

ARTIKEL 7 - RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG
7.1 De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.
7.2 ‘Kom Amsterdam’ behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Koper ter zake van de door ‘Kom Amsterdam’ krachtens overeenkomst aan de Koper geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van tekort schieten zijdens de Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

ARTIKEL 8 - BETALING
8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen dienen betalingen echter zonder enige aftrek of verrekening te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft (en uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen). In het geval de Koper ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op ‘Kom Amsterdam’ aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
8.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de Koper kunnen nadere (betalingvoorwaarden / bestelvoorwaarden) worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ‘Kom Amsterdam’.
8.3 Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan ‘Kom Amsterdam’ verder toekomende rechten (waaronder opschorting dan wel ontbinding).
8.4 De kosten, zowel in als buiten rechte, die ‘Kom Amsterdam’ maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Koper aan ‘Kom Amsterdam’ te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen ‘Kom Amsterdam’ en de Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van ‘Kom Amsterdam’ op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING EN RETOURZENDEN

9.1 Gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en aan ‘Kom Amsterdam’ te retourneren, mits het product deugdelijk verpakt en onbeschadigd is. Retouradres: Kom Amsterdam, Amsteldijk-Zuid 198-B, 1188 VP Amstelveen. De kosten van de retourzending zijn voor de Koper. Koper mag het product pas retour zenden nadat hij/zij melding heeft gemaakt van dit recht gebruik te maken. Na melding moet de Koper het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, retour sturen.
9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper binnen 14 dagen worden gecrediteerd voor de koopprijs, inclusief oorspronkelijke verzendkosten, en zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

ARTIKEL 10 - RECLAMERING EN GARANTIE
10.1 De Koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper ‘Kom Amsterdam’ daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
10.2 Elke aanspraak van de Koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien: a. de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van ‘Kom Amsterdam’; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken; c. de Koper ‘Kom Amsterdam’ niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
10.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘Kom Amsterdam’ de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de Koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen ‘Kom Amsterdam’ en de Koper, danwel tussen ‘Kom Amsterdam’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en ‘Kom Amsterdam’, is ‘Kom Amsterdam’ niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ‘Kom Amsterdam’.
11.2 De aansprakelijkheid van ‘Kom Amsterdam’ strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
11.3 ‘Kom Amsterdam’ is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom,licenties of andere rechten van derden.
11.4 De in bovenstaande leden voor ‘Kom Amsterdam’ zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

ARTIKEL 12 - OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ‘Kom Amsterdam’ kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt. 12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft ‘Kom Amsterdam’ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat ‘Kom Amsterdam’ tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maat staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 12.3 In geval ‘Kom Amsterdam’ de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd - en aan het einde van de opschortingperiode verplicht - te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - ALGEMEEN
13.1 Indien de Koper aan ‘Kom Amsterdam’ opgave doet van een adres, is ‘Kom Amsterdam’ gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Koper aan ‘Kom Amsterdam’ opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door ‘Kom Amsterdam’ gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘Kom Amsterdam’ deze voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.
13.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.